PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

REGULAMIN


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze "Ogólne warunki korzystania z internetowego serwisu „HIPOTEKAPLUS” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu o nazwie „HIPOTEKAPLUS”, w ramach którego użytkownicy mogą skorzystać z bazy danych produktów i informacji oferowanych przez działające w Polsce Banki oraz inne instytucje finansowe, skorzystać z usług oferowanych przez Big Wave Media Sp. z o.o. lub współpracujących z Big Wave Media Sp. z o.o. Korzystanie z serwisu „HIPOTEKAPLUS” jest nieodpłatne, dobrowolne i odbywa się wyłącznie w zgodzie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

II DEFINICJE

Użyte w "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego „HIPOTEKAPLUS” terminy oznaczają:

Big Wave Media – Big Wave Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Leszczyńskiego 4/29 , KRS: 0000240258, NIP: 886-280-45-45, REGON: 020116141, Kapitał Zakładowy: 20 000 PLN opłacony zgodnie z wpisem w KSR - twórca i właściciel praw do serwisu o nazwie „HIPOTEKAPLUS”, świadcząca usługi doradcze i pośrednictwa w zakresie pośrednictwa finansowego, w szczególności pośrednictwa w zakresie zawierania umów o kredyt bankowy przez osoby fizyczne, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Serwis - serwis internetowy o nazwie „HIPOTEKAPLUS” wraz z jego całą zawartością i odsłonami, bazami danych i informacjami, służący uzyskiwaniu informacji w zakresie produktów bankowych oraz umożliwiający dokonanie wstępnych czynności mających na celu uzyskanie oferty kredytowania lub doradztwa w tym zakresie, jak również działający w celu komunikowania użytkowników z Bankami i innymi podmiotami oferującymi swoje produkty bądź usługi za pośrednictwem Serwisu.

Zasoby Serwisu - udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym dokumencie materiały obejmujące w szczególności oferty produktów bankowych, informacje o produktach bankowych, oceny produktów bankowych, kalkulatory, ogłoszenia, formularze.

Banki – występujące w Serwisie Banki lub inne instytucje finansowe, w tym firmy świadczące usługi pośrednictwa finansowego, które wyraziły zgodę na posługiwanie się ich ofertami.

Użytkownik – każdy, kto za pośrednictwem Serwisu korzysta z Zasobów Serwisu, niezależnie, czy pozostawia w serwisie jakiekolwiek informacje lub dane, czy też uzyskuje jedynie potrzebną mu wiedzę.

Usługa - dostarczanie informacji dotyczących produktów finansowych, w szczególności kredytów hipotecznych oferowanych przez banki oraz produktów oferowanych przez instytucje oraz firmy finansowe działające w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi działalności instytucji finansowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a nie pozostające w sprzeczności z zakazem dostarczania przez usługobiorcę oraz usługodawcę treści o charakterze bezprawnym

Formularz – kreacja graficzna udostępniona przez Big Wave Media umożliwiająca komunikację Użytkownika z Big Wave Media lub partnerami handlowymi Spółki wymienionymi w odrębnym dokumencie, w szczególności zaś pozwalająca na złożenie zapytania odnośnie oferowanych produktów finansowych, zamówienie takiej informacji bądź zawarcie umowy na świadczenie usług przez Big Wave Media lub któregoś z partnerów handlowych.

Wniosek – wypełniony przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu formularz w oparciu o dane przedstawione przez Użytkownika, który po akceptacji Użytkownika kierowany jest do Big Wave Media

III ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW SERWISU

 1. Korzystanie z usług świadczonych w ramach serwisu internetowego HIPOTEKAPLUS jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników. Każdy Użytkownik korzysta z usług świadczonych w serwisie HIPOTEKAPLUS na własną odpowiedzialność.

 2. Prawidłowe korzystanie w pełni z usług świadczonych w serwisie HIPOTEKAPLUS jest możliwe dla posiadaczy zestawu komputerowego lub innego terminala posiadającego system operacyjny oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 8.0 lub wyższą, Mozilla Firefox 3.1 lub wyższą oraz Google Chrome 1.0 lub wyższą lub Apple Safari v. 3.2 lub wyższą . Korzystanie z innych przeglądarek internetowych może utrudnić prawidłowe odczytanie danych zawartych w serwisie.

 3. Dostęp do części zasobów serwisu lub usług świadczonych przez Partnerów Big Wave Media może być uzależniony od przekazania Big Wave Media danych osobowych Użytkownika. Skuteczne i poprawne przekazanie danych osobowych jest uzależnione od wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych umożliwiających kontakt z osobą zainteresowaną usługami lub danymi umożliwiającymi przesłanie wyników zapytań osoby zainteresowanej. Użytkownik wyraża stosowne zgody poprzez zaznaczenie okna świadczącego o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych, regulaminem i ich akceptacji.

 4. Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript oraz spełniać minimalne wymogi określone w pkt III pdpkt 2.

 5. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Big Wave Media Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 6. Big Wave Media Sp. z o.o. zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez użytkownika danych osobowych wyłącznie w następujących celach i zakresie:

  • dane osobowe użytkowników lub inne przez nich podane przetwarzane są na zasadach określonych poniżej. Zgodnie z obowiązująca w Polsce Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych użytkownik prawo do wglądu, poprawiania swoich danych osobowych oraz do zlecenia trwałego usunięcia swoich danych z serwisu. Wypełniając formularze dostępne w Serwisie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu danych w zakresie koniecznym do poprawnego zrealizowania celu funkcjonowania Serwisu, w szczególności umożliwienia świadczenia usług którymi użytkownik jest zainteresowany. Wypełniając formularze użytkownik wyraża zgodę i prośbę o przekazywanie pozostawionych w nich danych Bankom i innym podmiotom oferującym swoje produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu, w tym także innym podmiotom, których działanie umożliwi osiągnięcie celu użytkownika, to jest uzyskanie informacji, doradztwa lub produktu finansowego. Oznacza to w szczególności upoważnienie Big Wave Media do wysłania w imieniu Użytkownika formularzy do wybranych instytucji finansowych w celu weryfikacji danych do uzyskania interesującego Użytkownika produktu.

  • Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika (w zakresie określonym niniejszym Regulaminem) wyrażona przez Użytkownika poprzez zaznaczenie stosownego oświadczenia w formularzu dostępnym w Serwisie obejmuje także te dane, które Użytkownik podaje w bezpośredniej rozmowie telefonicznej z reprezentantem Big Wave Media, pocztą elektroniczną skierowaną do Big Wave Media lub faxem.

  • dane osobowe użytkowników niezbędne do realizacji celu użytkownika i obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, numer i serię dowodu osobistego albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz inne dane wymagane przez Banki i inne podmioty oferujące swoje produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane partnerom handlowym Big Wave Media, których lista znajduje się tutaj .

  • Użytkownik może wyrazić zgodę na przekazanie swych danych osobowych niezbędnych do realizacji celu i obejmujących co najmniej imię, nazwisko, numer telefonu, a jeśli to niezbędne – także: numer PESEL, numer i serię dowodu osobistego albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz innych danych wymaganych przez Banki inne podmioty oferujące swoje produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu do jednej lub większej liczby instytucji finansowych których lista znajduje się tutaj poprzez uzupełnienie o wybrane dane osobowe stosownych formularzy elektronicznych w imieniu Użytkownika przez pracownika Big Wave Media.

 7. Administratorem danych osobowych jest Big Wave Media Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Leszczyńskiego 4/29 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000240258, posiadająca numery identyfikacji podatkowej NIP 886-280-45-45, oraz numer Regon 020116141 Na podstawie art. 7 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu w swoje dane, poprawianie ich oraz ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tych praw jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres (hipotekaplus@hipotekaplus.pl) stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika. Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego dokumentu oraz dobrymi obyczajami.

 9. Big Wave Media nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis w skutek jakichkolwiek utrudnień niezależnych od Big Wave Media, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług dostępu do Internetu, usług hostingowych i innych.

 10. Big Wave Media zastrzega sobie prawo przerw w dostępności Serwisu w szczególności z przyczyn technicznych, serwisowych, bądź innych.

 11. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, Użytkownik nie ma prawa wykorzystywania tych materiałów w celu prowadzenia działalności komercyjnej.

 12. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzach i ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.

 13. Big Wave Media oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są udostępniane na podstawie informacji zebranych z należytą starannością. Jakiekolwiek dane o produktach bankowych dostępnych za pośrednictwem serwisu nie są i nie mogą być traktowane jako oferta w myśl właściwych przepisów prawa cywilnego /art.71 KC/ są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy i tylko jako takie mogą być traktowane.

 14. Korzystając z usług świadczonych w Serwisie każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

  • przestrzegania porządku prawnego, w szczególności o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,

  • dochowania należytej staranności przy korzystaniu z Serwisu i zawieraniu umów,

  • nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej Serwisu.

 15. Big Wave Media sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:

  • sposób wykonania zawartych umów przez Użytkowników i Banki oraz innych Partnerów Big Wave Media,

  • rodzaj i charakter usług Banków oraz innych Partnerów Big Wave Media,

  • wzajemne zobowiązania Użytkowników i Banków oraz innych Partnerów Big Wave Media tytułem świadczonych usług przez Banki,

  • szkodę wyrządzona przez Użytkownika osobie trzeciej,

  • szkodę wyrządzoną Użytkownikowi przez Banki lub osoby trzecie.

IV PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

 2. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu i otrzymaniu zgody osoby reprezentującej Big Wave Media.

 3. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę Big Wave Media.

 4. Jakiekolwiek wykorzystanie nazwy Big Wave Media lub jej znaku graficznego wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę Big Wave Media.

V ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ REKLAMACJA

 1. Zgodne z ustawą o ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, każdy klient, będący konsumentem w myśl art. 7 Kodeksu Cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania towaru. W tym celu należy w terminie 10 dni od wydania towaru, złożyć stosowne oświadczenie woli. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym lub zmienionym w zakresie zwykłego zarządu. Zwrot świadczeń następuje w terminie 14 dni. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach:

  • świadczeń o właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Użytkownika, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 2. Reklamacje wynikające z niezgodności towaru z umową należy zgłaszać na adres:

  Big Wave Media Sp. z o.o.ul. Leszczyńskiego 4/29 50-078 Wrocław

  Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie reklamującego, powód reklamacji, żądanie reklamacyjne. Składającemu reklamacje Big Wave Media Sp. z o.o. zaleca dołączenie dowodu sprzedaży, protokołu dostarczonej usługi bądź jego kserokopii. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.

VI POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Niniejszy dokument stanowi ogólne warunki umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Jednolita treść regulaminu, z którego treścią każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość zapoznania się dostępna jest na jej stronie internetowej: www.hipotekaplus.pl oraz na każde żądanie Użytkownika przekazane drogą elektroniczną na adres hipotekaplus@hipotekaplus.pl .

 3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania i reklamacje dotyczące działania Serwisu można kierować pod adres e-mail hipotekaplus@hipotekaplus.pl .

 4. Gdyby dowolne postanowienie niniejszego dokumentu zostało z dowolnej przyczyny uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonywania, tę część umowy uważa się za wyodrębnioną z niniejszych warunków, tym samym zaś nie wpływa ona na ważność i pozostałe postanowienia regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
ZOBACZ TAKŻE


Czy wiek kredytobiorcy ma znaczenie w uzyskiwaniu kredytu?

Banki określają wiek kredytobiorcy do którego kredyt musi zostać całkowicie spłacony.

Co z kredytem hipotecznym w razie rozwodu?

Badania naukowe wykazują, że rozwód jest jedną z najbardziej stresujących rzeczy w życiu człowieka, znacznie bardziej obciążającą psychicznie niż ciężka choroba czy dyscyplinarne zwolnienie z pracy.

Kiedy sięgnąć po kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny - most do płynności finansowej

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i nazwisko:

Telefon:

Miejscowość:

DORADZAMY BEZPŁATNIE W CAŁEJ POLSCE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na zasadach określonych w regulaminie.

TOP 3 KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLN

Bank Rata Zamów
Sprawdź

Kalkulacja dla kwoty 240000 na maksymalny okres

WYKRESY

Nazwa banku Wypłata Wpłata Spread

REKLAMA

Porównywarka kredytów

Porównywarka kredytów

Sprawdź dokładne raty kredytów w czołowych bankach.

Zdolność kredytowa

Oblicz zdolność kredytową

Oblicz szacunkowo jaki dochód będzie wymagany przez banki przy wskazanej kwocie kredytu.

Jakie dokumenty?

Jakie dokumenty

Zobacz jakie dokumenty będą wymagały banki od Ciebie przy składaniu wniosku o kredyt.

Kalkulator opłat notarialnych

Opłaty notarialne

Kalkulator opłat związanych z zakupem nieruchomości.

Kursy walut

SPREADY WALUTOWE

Zobacz codziennie aktualizowane spready czyli stosowane przez banki kursy przy wypłacie i spłacie kredytu.

Kredyty hipoteczne

© 2005-2017 Big Wave Media Sp. z o.o.